Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY na poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – Bezpečnostnotechnická služba, Výchova a vzdelávanie 01.1 a v oblasti ochrany pred požiarmi

Článok I
Úvodné ustanovenia
Štandart BPPO,s.r.o, so sídlom Jelšavská Teplica 1,049 16, Gemerské Teplice IČO: 50 256 220, zapísaná v OR SR Banská Bystrica, odd.: Sro, vl. č.: 33786/S (ďalej aj ako „Štandart BPPO, s.r.o“ alebo „poskytovateľ“) je držiteľom oprávnenia Národného inšpektorátu práce vydaného v zmysle §6 ods. 1 pís. d) bod 1 zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na §21 ods. 10 zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby, výchovy a vzdelávania a držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany na vykonávanie služby požiarnej ochrany.

Štandart BPPO, s.r.o vydáva všeobecné podmienky na poskytovanie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnostnotechnické služby a výchovy a vzdelávania v oblasti BOZP(ďalej aj ako „BOZP“) a v oblasti požiarnej ochrany (ďalej aj ako „PO“) a s ňou súvisiacimi doplnkovými službami (ďalej aj ako „VOP“). Tieto podmienky upravujú spôsob poskytovania jednotlivých služieb, ich rozsah, práva a povinnosti plynúce zo zmluvného vzťahu pre poskytovateľa a objednávateľa, ako užívateľa služby.

Článok II
Služby poskytované v oblasti BOZP a PO
Poskytovateľ poskytuje služby v oblasti BOZP v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a za podmienok dohodnutých v zmluve.
Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa najmä zabezpečiť odbornú, metodickú, školiacu, výkonnú, kontrolnú činnosť v oblasti BOZP a iné úlohy pri zaisťovaní BOZP v zmysle zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.1 SLUŽBY POSKYTOVANÉ V OBLASTI BOZP, ktoré poskytovateľ poskytuje na základe oprávnenia BTS, v rámci paušálnej odmeny:
a) Vykonanie vstupného auditu, ktorého výsledkom je správa zo vstupného auditu. Poskytovateľ je povinný vykonať vstupný audit bezodkladne po úhrade, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa úhrady.
b) Poradenské služby v oblasti:
– odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní služieb BOZP, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov, pracovných procesov a postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia
c) Školenie zamestnancov o predpisoch na zaistenie BOZP- vykonáva sa minimálne raz za 24 mesiacov (v paušálnej odmene v rozsahu návštev v stanovenej periodicite)
d) Vykonávanie pravidelnej kontroly dokumentácie BOZP a vykonanie jej aktualizácie. Poskytovateľ v rámci paušálnej odmeny nevykoná aktualizáciu dokumentácie, ktorú vypracoval tretí subjekt. Poskytovateľ vykoná aktualizáciu dokumentácie v rámci paušálnej odmeny – t.j. napr. v dôsledku zmien štatutárnych orgánov, alebo zmien osôb vo funkciách uvedených v dokumentácii, zmena štruktúry, nákup jednoduchých strojov a pod..
e) Vykonávanie preventívnych kontrol pracovísk v lehotách stanovených predpismi na zaistenie BOZP
( 1x za 12 mesiacov)
f) Podieľanie sa na vyšetrovaní pracovných úrazov a na spísaní záznamu o pracovnom úraze, vypracovaní správy o vyšetrení príčin a okolností vzniku závažného a smrteľného pracovného úrazu a o prijatých a vykonaných opatreniach na zabránenie opakovaniu pracovného úrazu
g) Vykonávanie kontrol požitia alkoholických nápojov a iných omamných látok u zamestnancov objednávateľa prostredníctvom dychovej skúšky
(počas návštev objektov v stanovených periodicitách)
h) Vypracovanie správy z previerky pracoviska, kde sa pojednáva o jednotlivých stavoch pracoviska
(1x 12 mesiacov)
i) Zastupovanie a ingerencia pri kontrolách štátneho dozoru v rámci predmetu zmluvy.

2.2 SLUŽBY POSKYTOVANÉ V OBLASTI BOZP nad rámec paušálnej odmeny, na základe osobitných písomných objednávok:

a) Vypracovanie Základnej dokumentácie BOZP – Poskytovateľ sa zaväzuje dodať najneskôr do 2 mesiacov odo dňa úhrady za objednanú dokumentáciu.
b) Zabezpečenie vykonania odborných prehliadok a skúšok el. zariadení – v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
c) Zabezpečenie osobných ochranných pracovných prostriedkov
d) Vypracovanie bezpečných pracovných postupov
e) Vypracovanie pracovného poriadku
f) Ďalšie služby poskytované na základe výsledkov auditu v zmysle individuálnej cenovej ponuky
g) Školenie zamestnancov a novoprijatých zamestnancov mimo návštev v dohodnutej periodicite

Základná dokumentácia je súbor dokumentov:

– Koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
– Program realizácie koncepcie BOZP
– Zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám
– Zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým zamestnancom
– Hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia
– Posúdenie rizika pre všetky činnosti
– Zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov
– Postup prideľovania osobných ochranných pracovných prostriedkov
– Pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre zamestnancov iného zamestnávateľa pracujúcich na spoločnom pracovisku
– Vnútorný predpis o zákaze fajčenia
– Plán pravidelného oboznamovania a vzdelávania zamestnancov
– Postup pre prípad vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci (Traumatologický plán)
– Vnútorný predpis o kontrole požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok
– Záznam o kontrole požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok
– Menovací dekrét zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť

Poskytovateľ poskytuje služby v oblasti požiarnej ochrany podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

1.3 SLUŽBY POSKYTOVANÉ V OBLASTI PO v rámci mesačnej paušálnej odmeny:

a) Vykonanie vstupného auditu, ktorého výsledkom je správa zo vstupného auditu. Poskytovateľ je povinný vykonať vstupný audit bezodkladne po úhrade, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa úhrady.
b) Zmeny a udržiavanie dokumentácie o ochrane pred požiarmi v súlade so skutočným stavom – aktualizácia, v prípade organizačných, technických, legislatívnych alebo iných zmien. . Poskytovateľ v rámci paušálnej odmeny nevykoná aktualizáciu dokumentácie, ktorú vypracoval tretí subjekt. Poskytovateľ vykoná aktualizáciu dokumentácie v rámci paušálnej odmeny v minimálnom rozsahu – t.j. napr. v dôsledku zmien štatutárnych orgánov, alebo zmien osôb vo funkciách uvedených v dokumentácii, zmena štruktúry, nákup jednoduchých strojov a pod.
c) Vykonávanie školenia zamestnancov o ochrane pred požiarmi – vykonáva sa minimálne raz za 24 mesiacov (v paušálnej odmene v rozsahu návštev v určenej periodicite)
d) Školenie novoprijatých zamestnancov pred zaradením na prácu a pracovisko (v paušálnej odmene v rozsahu návštev v určenej periodicite).
e) Určovanie miest so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom a počtu členov protipožiarnych hliadok – vykonáva sa iba v prípade, ak je to v zmysle právnych predpisov potrebné
f) Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a následný zápis v Požiarnej knihe (kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov objednávateľa a platných technických noriem). – vykonáva sa v pravidelných intervaloch podľa zmluvy.
V prípade zistenia nedostatkov vyžadujúcich si riešenie ich odstránenia objednávateľom, bezodkladne poskytovateľ oznamuje tieto skutočnosti spôsobom, aký si v zmluve dohodli ako spôsob komunikácie
g) Zastupovanie a ingerencia pri kontrolách štátneho dozoru v rámci predmetu zmluvy

Základná dokumentácia je súbor dokumentov:

– Osvedčenie o odbornej spôsobilosti
– Požiarna identifikačná karta
– Požiarne poplachové smernice
– Požiarny evakuačný plán – textová časť
– Požiarny evakuačný plán – grafická časť
– Ohlasovňa požiarov
– Zabezpečenie ochrany pred požiarmi pokynom alebo školením v mimopracovnom čase
– Školenie zamestnancov o ochrane pred požiarmi
– Tematický a časový rozsah školenia zamestnancov
– Tematický a časový rozsah odbornej prípravy členov protipožiarnych hliadok
– Menovacie dekréty členov protipožiarnych hliadok
– Zoznam členov protipožiarnej hliadky
– Údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi

1.4 SLUŽBY POSKYTOVANÉ V OBLASTI PO nad rámec mesačnej paušálnej odmeny, na základe osobitných písomných objednávok:

a) Vypracovanie Základnej dokumentácie PO – Poskytovateľ sa zaväzuje dodať najneskôr do 2 mesiacov odo dňa úhrady za objednanú dokumentáciu.
b) Vypracovanie Projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby – Objednávateľ sa zaväzuje dodať potrebné materiály k vypracovaniu bezodkladne, najneskôr do 2 mesiacov odo dňa úhrady, pričom poskytovateľ objednaný Projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby objednávateľovi dodá podľa náročnosti na vypracovanie, najneskôr však do dvoch mesiacov odo dňa odovzdania posledného z potrebných materiálov k vypracovaniu.
c) Vykonávanie cvičného požiarneho poplachu
(iba v priestoroch kde nie sú jednoduché pomery evakuácie)
d) Ďalšie služby poskytované na základe výsledkov auditu v zmysle individuálnej cenovej ponuky

Článok III
Podmienky poskytovania služby
Poskytovateľ sa zaväzuje po uzatvorení zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – Bezpečnostnotechnická služba a v oblasti ochrany pred požiarmi (ďalej len ako „zmluva“) zabezpečovať činnosti BOZP a PO v zmysle právnych predpisov, zmluvy a VOP.

Dohodnuté činnosti bude vykonávať prostredníctvom osôb s predpísanou odbornou spôsobilosťou (technik požiarnej ochrany, bezpečnostný technik, autorizovaný bezpečnostný technik), ktoré budú zabezpečovať dohodnuté činnosti v objektoch objednávateľa (uvedené v Dotazníku) na profesionálnej úrovni a tým chrániť záujmy objednávateľa na úseku BOZP, PO.

V prípade objednania doplnkovej služby – vypracovanie Základnej dokumentácie BOZP alebo Základnej dokumentácie PO poskytovateľ vykoná v objektoch objednávateľa audit, na základe ktorého vypracuje objednanú Základnú dokumentáciu BOZP a Základnú dokumentáciu PO.

Poskytovateľ nie je povinný vykonať vstupný audit, odovzdať správu o vstupnom audite alebo vykonať akýkoľvek doplnkovú službu v prípade omeškania objednávateľa s úhradou vystavenej faktúry za danú službu.

Poskytovateľ sa zaväzuje na základe jednotlivých písomných objednávok objednávateľa potvrdených poskytovateľom podľa Článku XI.. Komunikácia, poskytovať objednávateľovi od začiatku trvania zmluvného vzťahu ďalšie služby na základe individuálnej cenovej ponuky.

Poskytovateľ poskytuje služby v pracovnom čase technikov od 7:30 hod. do 16:00 hod.

Článok IV
Uzatvorenie zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Účinnosť nadobúda od dátumu stanoveného priamo na zmluve, platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

Článok V
Práva a povinnosti objednávateľa
Objednávateľ berie na vedomie, že plnenie služieb a činností uvádzaných v zmluvných dokumentoch poskytovateľom, je závislé na riadnom a včasnom poskytnutí súčinnosti objednávateľom. Objednávateľ je povinný na požiadanie poskytnúť všetky potrebné podklady a informácie poskytovateľovi, ktoré sú nevyhnutné pre jeho činnosti a na základe ktorých bude poskytovateľ plniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy.

Objednávateľ je ďalej povinný včas sprístupniť poskytovateľovi dokumentáciu BOZP alebo PO doposiaľ spracovanú iným poskytovateľom pre objednávateľa. Objednávateľ zabezpečí kompletnú informovanosť svojich zamestnancov o účele a cieľoch pracovného tímu BOZP a PO poskytovateľa pri výkonoch činnosti uvedených v zmluve.

Objednávateľ sa zaväzuje oboznámiť poskytovateľa so svojimi priestormi a činnosťou, je povinný zabezpečiť členom tímu BOZP a PO prístup na všetky pracoviská objednávateľa alebo jeho zmluvných partnerov, na ktorých zamestnanci objednávateľa vykonávajú pracovné činnosti, za účelom plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy a VOP. Objednávateľ je povinný vopred informovať zamestnancov poskytovateľa o podmienkach vstupu na tieto pracoviská.

Objednávateľ sa zaväzuje umožniť povereným osobám poskytovateľa zhotovovať foto – dokumentáciu a video dokumentáciu, ak je potrebná pre výkon činností podľa zmluvy, a to vždy len za prítomnosti osoby určenej objednávateľom a za podmienky rešpektovania opatrení stanovených internými bezpečnostnými predpismi objednávateľa.

Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby dokumentácia spracovaná poskytovateľom nebola zo strany objednávateľa, jeho zamestnancov a tretích osôb, ktoré sú s objednávateľom v zmluvnom vzťahu, upravovaná, opravovaná, menená, či akokoľvek inak modifikovaná. Objednávateľ môže kopírovať dokumentáciu vypracovanú poskytovateľom len ako celok a iba pre potreby interného použitia na pracoviskách objednávateľa alebo v prípade vyžiadania spracovanej dokumentácie príslušným orgánom štátneho dozoru.

Objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedá pri poskytovaní odborných výkonov BOZP a PO za ochranu a bezpečnosť zamestnancov poskytovateľa na svojich pracoviskách.

Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť poskytovateľovi termín každej kontroly, ktorú ohlási akýkoľvek kontrolný orgán v rámci pôsobnosti BOZP a PO. Objednávateľ je povinný umožniť poskytovateľovi účasť na každej kontrole. Poskytovateľ je povinný zúčastniť sa takejto kontroly ako aj prerokovávania zápisnice o nej v prípade, ak o to včas a preukázateľným spôsobom požiada zástupca zamestnancov objednávateľa. Za včasné požiadanie prítomnosti poskytovateľa na kontrole je 7 dní vopred. V iných prípadoch nie je poskytovateľ povinný sa kontroly zúčastniť. To však nezbavuje objednávateľa povinnosti oznámiť termín, priebeh a výsledok predmetnej kontroly, ktorej sa poskytovateľ nezúčastnil.

Poskytovateľ vynaloží maximálnu odbornú starostlivosť, aby v čo najväčšom rozsahu poskytol súčinnosť pri kontrole, ktorá nebola vopred ohlásená, či už telefonicky alebo elektronicky.

Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu poskytovateľovi oznámiť všetky zmeny, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie služieb BOZP a PO. Je to najmä akákoľvek zmena technologických postupov, predmetu podnikania, počtu zamestnancov, organizácie práce, nákupu strojov, techniky a pod.
Na základe skutočností uvedených v predchádzajúcej vete, zmluvné strany dohodnú podrobnosti o plnení záväzkov poskytovateľa vyplývajúce zo zmluvného vzťahu dodatkom k zmluve.

Objednávateľ sa zaväzuje, že počas trvania zmluvného vzťahu nebude realizovať výkon činnosti uvedených v zmluve prostredníctvom tretích strán.

Objednávateľ má právo žiadať od poskytovateľa náhradu za škodu, ktorá mu vznikne, ak poskytovateľ nevykonáva svoju činnosť riadne a v súlade s touto zmluvou a s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ani po písomnom upozornení objednávateľa nevykoná nápravu v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.

Zhotoviteľ momentom podpisu zmluvy až do času vykonania vstupného auditu nepreberá automaticky zodpovednosť za plnenie povinností objednávateľa v oblasti BOZP a v oblasti PO a v časovom období od uzatvorenia zmluvy do momentu vykonania vstupného auditu v súlade so zmluvou a VOP nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú objednávateľovi v uvedených oblastiach. Zhotoviteľ vykoná maximálne úsilie za účelom vykonania auditu v čo najkratšej dobe po úhrade faktúry.

Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť poskytovateľovi nástup nových zamestnancov, zabezpečiť účasť všetkých zamestnancov na vstupných a opakovaných školeniach a zabezpečiť organizačne priestory, ak sa s poskytovateľom nedohodnú inak. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v prípade, ak škoda vznikla v závislosti od nesplnenia informačnej povinnosti objednávateľa.

Článok VI
Práva a povinnosti poskytovateľa
Poskytovateľ je povinný pri vstupe na pracoviská dodržiavať pokyny objednávateľa, s ktorými bol preukázateľne oboznámený a realizovať činnosti vyplývajúce zo zmluvy, VOP a Cenníka v prevádzkach len v sprievode objednávateľom určenej osoby.

Poskytovateľ je povinný dodržiavať všetky ustanovenia právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.

Poskytovateľ je povinný uhradiť objednávateľovi náhradu za škodu, ktorá mu vznikne, ak poskytovateľ nevykonáva svoju činnosť v súlade so zmluvou, VOP a s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ani po písomnom upozornení objednávateľa nevykoná nápravu v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.

Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne nedodržaním doporučení poskytovateľa poskytnutých podľa zmluvy alebo VOP, alebo porušením všeobecne záväzných predpisov. Poskytovateľ ďalej nezodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne z dôvodu, že objednávateľ nezabezpečí účasť zamestnancov na činnostiach zabezpečovaných poskytovateľom podľa VOP alebo podľa zmluvy.

Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v prípade, ak škoda vznikla v závislosti od nesplnenia informačnej povinnosti objednávateľa.

Splatnosť faktúry je definovaná priamo v zmluve.

Článok VII
Doba trvania zmluvy
Zmluvný vzťah zaniká:
• písomnou dohodou oboch strán ku dňu uvedenému v dohode,
• písomnou výpoveďou zmluvy bez uvedenia dôvodu, vždy však vzhľadom na charakter poskytovaných služieb výlučne ku dňu nasledujúceho výročia zmluvy,
• písomným odstúpením v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, pričom účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

Podstatným porušením tejto zmluvy objednávateľom je najmä:
• neposkytnutie dostatočnej súčinnosti poskytovateľovi pri plnení jeho úloh, a to ani po predchádzajúcom písomnom upozornení zo strany poskytovateľa
• omeškanie s úhradou faktúry za predmetné služby, ako aj omeškanie s úhradou faktúry za službu – Vypracovanie Základnej dokumentácie BOZP alebo Vypracovanie Základnej dokumentácie PO zo strany objednávateľa po dobu viac ako 30 dní.

Podstatným porušením zmluvy poskytovateľom je opakované neplnenie jeho záväzkov a úloh podľa tejto zmluvy, a to napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany objednávateľa.

Článok VIII
Cena za poskytovanie služby
Objednávateľ je povinný zaplatiť za poskytnuté služby odmenu vo výške určenej poskytovateľom v cenovej ponuke, na základe samostatnej faktúry vystavenej poskytovateľom za každú jednotlivú službu.

Poskytnutie služieb, o ktoré písomne objednávateľ požiada, musí poskytovateľ písomne potvrdiť. Odoslaním vyplnenej objednávky, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v čl. XI Komunikácia, sa stáva pre objednávateľa záväznou.

Cestovné náklady späté s výkonom predmetu služby sú obsahom paušálnej odmeny, alebo ceny za doplnkovú službu. Všetky náklady spojené s hasiacimi prístrojmi a to revíziou, kontrolou, výmenou, tlakovými skúškami a inými náležitosťami nie sú zahrnuté v dohodnutej mesačnej paušálnej odmene. Poskytovateľ predmetné služby poskytne na základe písomnej objednávky.

Dohodnutá paušálna odmena je zostavená na základe informácií uvedených v Dotazníku, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Dotazník je podpísaný Objednávateľom a priložený k zmluve. Objednávateľ svojim podpisom potvrdzuje pravosť informácií v ňom uvedených.

Ak v priebehu trvania zmluvného vzťahu poskytovateľ zistí nesúlad informácií uvedených v Dotazníku so skutočnosťou a tieto skutočnosti bránia poskytovateľovi v riadnom a včasnom plnení predmetu zmluvy môže poskytovateľ od zmluvy okamžite odstúpiť. V prípade okamžitého odstúpenia poskytovateľa má poskytovateľ nárok na úhradu preukázateľných nákladov spojených s poskytovaním služieb do momentu odstúpenia.

V prípade, ak zistený nesúlad nebráni poskytovateľovi v riadnom a včasnom plnení predmetu zmluvy, môže poskytovateľ od objednávateľa v primeranej lehote požadovať doplatenie rozdielu odmeny, ktorú by požadoval, ak by boli v Dotazníku uvedené pravdivé údaje od už uhradenej odmeny. Ak objednávateľ v primeranej lehote doplatok neuhradí, má poskytovateľ tie isté práva, ako by zistil skutočnosti, ktoré bránia poskytovateľovi v riadnom a včasnom plnení predmetu zmluvy.

Článok IX
Platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný platiť poskytovateľovi dohodnutú odmenu za poskytované služby v dohodnutej periodicite, na základe daňového dokladu (ďalej aj ako „faktúra“) vystaveného poskytovateľom. Faktúra sa vystavuje vždy za nasledujúce obdobie so splatnosťou 7 kalendárnych dní od jej vystavenia.

Poskytovateľ je platca DPH !

Ak objednávateľ neuhradí poskytovateľovi odmenu na základe vystavenej faktúry riadne a včas, má poskytovateľ nárok od objednávateľa na úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň z omeškania.

Periodicita platieb môže byť dohodnutá ako :
a) mesačná
b) kvartálna
c) ročná
Zmluvné strany môžu písomným dodatkom k zmluve dohodnúť zmenu dohodnutej platobnej periodicity na inú. Môžu tak urobiť až po uplynutí periodického cyklu, za ktorý bola vystavená faktúra.

Článok X
Osobné údaje
Zmluvné strany sú povinné počas doby trvania tejto zmluvy a po jej skončení:
• zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách,
• bez písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany neposkytovať tieto informácie tretej osobe, nezverejňovať ich a nevyužiť ich pre svoj prospech či prospech iného,
• použiť dôverné informácie len v priamej súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy

Zmluvné strany zabezpečia, aby k dokumentácii súvisiacej s plnením predmetu tejto zmluvy nemali prístup tretie osoby, zabezpečia ochranu osobných údajov zamestnancov.

Článok XI
Komunikácia
Akákoľvek komunikácia na základe alebo v súvislosti so zmluvou musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane. Obvyklým spôsobom pre vzájomné doručovanie písomnej komunikácie na základe alebo v súvislosti so zmluvou je doručovanie prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu), faxu alebo listovej zásielky. Písomná komunikácia týkajúca sa zmeny alebo skončenia zmluvy však musí byť vždy doručovaná osobne alebo poštou ako doporučená zásielka.

Písomná komunikácia sa považuje za doručenú ak:
a. zásielka bola doručená na adresu prijímajúcej zmluvnej strany uvedenú v rámci identifikácie zmluvných strán (a ak bola zmenená, na adresu uvedenú v oznámení o zmene tejto adresy), a to dňom takéhoto doručenia,
b. sa odosielajúcej zmluvnej strane zásielka vrátila ako nedoručená, a to aj napriek tomu, že bola doručovaná na poslednú známu adresu prijímajúcej zmluvnej strany, a to dňom doručenia oznámenia o nedoručení zásielky odosielajúcej zmluvnej strane,
c. zásielka bola doručená osobne, a to dňom jej prevzatia prijímajúcou zmluvnou stranou; zmluvné strany sú povinné písomne si potvrdiť odovzdanie/prevzatie zásielky pri jej osobnom doručovaní. Odmietnutie prevzatia zásielky alebo odmietnutie poskytnutia písomného potvrdenia o prevzatí zásielky prijímajúcou zmluvnou stranou má účinky riadneho doručenia, a to dňom takéhoto odmietnutia.

V prípade doručovania prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) sa za deň doručenia považuje deň, kedy odosielajúca zmluvná strana odoslala e-mail na e-mailovú adresu prijímajúcej zmluvnej strany uvedenú v rámci identifikácie zmluvných strán (a ak taká nie je, na e-mailovú adresu oznámenú odosielajúcej zmluvnej strane v priebehu trvania tejto zmluvy). V prípade, ak odosielajúca zmluvná strana odoslala e-mail počas dní pracovného voľna, za deň doručenia sa považuje nasledujúci pracovný deň odo dňa odoslania e-mailu.

Článok XII
Reklamačný poriadok
Objednávateľ môže reklamovať poskytovanú službu výlučne písomnou formou v zmysle článku XI Komunikácia VOP. V reklamácií je povinný uviesť svoje identifikačné údaje zo zmluvy, a to najmä obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania, IČO, číslo zmluvy ktorej sa reklamácia týka, a jasným a zrozumiteľným spôsobom popísať predmet reklamácie.
Výsledok prešetrenia oznámi poskytovateľ rovnako písomne, a to v lehote najviac 30 dní odo dňa prijatia reklamácie.

Článok XIII
Záverečné ustanovenia
Štandart BPPO, s.r.o je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VOP. Platné znenie je zverejnené na oficiálnom webovom sídle poskytovateľa.

Aktualizované v Jelšavskej Teplici dňa 01.01.2021